Kennisis Lake Lodge - Bear Hunt 2012

1st bear 1
1

1st bear 2
2

1st bear 3
3

2nd bear 1
4

2nd bear 4
5

3rd bear 2
6

3rd bear 3
7

3rd bear 4
8

4th bear 2
9